No Charge Remote Starter!

Evaluate your vehicle - Milton Kia

More information

Milton Kia

 65 Ontario St. N.
Milton, Ontario, Canada
L9T 2T2

 1 905 878-7700

Social

       

Trade Your Vehicle at Milton Kia

Milton Kia - Exclusive Offers